Legal

Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Contact 

Privacy
 

1. Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens
 

Tijdens een bezoek aan onze websites kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Dit enkel en alleen om onze websites beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het individueel surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Webbrowsers zoals Internet Explorer / Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw webbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Uitgeverij Vanden Broele herleid worden tot anonieme statistieken of logboeken. Deze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties.
 

2. Registratie en verwerking van persoonlijke gegevens
  

Uitgeverij Vanden Broele verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Deze wet kunt u online raadplegen op de site http://www.privacycommission.be/nl.
 

3. Doeleinden van de opslag van persoonlijke gegevens
 

Uw gegevens worden door Uitgeverij Vanden Broele alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van onze producten, diensten en activiteiten.
 

4. Inzage en correctie van uw gegevens
 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en die eventueel corrigeren.

Uw gegevens opvragen doet u via de algemene contactgegevens van Uitgeverij Vanden Broele die u op deze website terugvindt.

Na controle van uw identiteit delen we u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover we beschikken. Indien bepaalde gegevens gewijzigd dienen te worden, kunt u uw correcties steeds doorgeven. 
 

Disclaimer
 

Het gebruik van onze websites impliceert dat u onderstaande voorwaarden aanvaardt.
 

1. Toegankelijkheid
 

Uitgeverij Vanden Broele doet al het mogelijke om de toegang tot haar websites (via al hun domeinnamen) 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, dit echter zonder enige garantie.

Onze websites kunnen tijdelijk niet bereikbaar zijn, met name wegens onderhoud, aanpassingen, storingen of andere technische redenen.
 

2. Intellectuele rechten
 

Alle elementen van onze websites worden beschermd door de auteursrechten van Uitgeverij Vanden Broele. Hiermee worden zowel de structuur, de teksten als de grafische uitwerking bedoeld.

U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van onze websites kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke toestemming van Uitgeverij Vanden Broele.
 

3. Aansprakelijkheid

Uitgeverij Vanden Broele kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onbereikbaarheid van haar websites en de gevolgen daarvan, wegens de redenen vermeld in punt 1.

De informatie, producten en diensten op onze websites kunnen technische en inhoudelijke fouten bevatten. Uitgeverij Vanden Broele doet al het mogelijke om fouten te voorkomen, maar kan in geen geval de correctheid garanderen van de informatie die op haar websites getoond wordt.

Uitgeverij Vanden Broele is niet verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade veroorzaakt aan de gegevens of aan de IT-infrastructuur van de gebruiker tijdens de toegang tot haar websites.

Uitgeverij Vanden Broele is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar websites. Uitgeverij Vanden Broele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbraak door derden in haar informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien.
 

4. Hyperlinks
 

Uitgeverij Vanden Broele is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's van waarnaar verwezen wordt en die buiten haar eigen domeinen vallen. De inhoud van die webpagina’s valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van de desbetreffende webruimtes. 
 

Algemene voorwaarden
 

 1. Alle contracten welke tot stand komen tussen ons (Uitgeverij Vanden Broele, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Stationslaan 23, ondernemingsnummer 0451.355.351, BTW BE 0451.355.351, RPR Brugge, tel. 050 64 28 00, fax 050 64 28 08, contact@vandenbroele.be ) en de klant zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden, die vermeld staan op www.uitgeverij.vandenbroele.be, onverminderd de eventuele tussen partijen overeengekomen bijzondere voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden als aanvaard beschouwd door diegene die ze zonder voorbehoud in ontvangst neemt. Onverminderd de eventuele tussen partijen overeengekomen bijzondere voorwaarden, gelden deze voorwaarden eveneens voor abonnementen op aanvullingen bij vastbladige of losbladige basiswerken, abonnementen op digitale producten en abonnementen op tijdschriften. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen partijen, zullen deze laatste voorwaarden voorrang hebben. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor het contract dat er voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan ons stilzwijgen worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.
     
 2. Bij bestelling worden de gegevens van de klant opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zijn enkel bestemd voor gebruik door Uitgeverij Vanden Broele en worden niet meegedeeld aan derden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 behoudt de klant te allen tijde het recht op inzage en verbetering van de gegevens. Zie ook de privacy-clausule op deze website.
     
 3. Bij bestelling van een losbladige uitgave worden de gegevens van de klant opgenomen in een geautomatiseerd abonneebestand en worden hem de aanvullingen van de losbladige uitgave in kwestie automatisch toegestuurd, tenzij dit op het ogenblik van de bestelling anders werd bedongen. De aanvullingen worden verrekend aan de op het ogenblik van verschijnen geldende paginaprijs.
     
 4. Alle vermelde prijzen zijn totale prijzen inclusief BTW en verzendkosten voor levering in België, tenzij anders vermeld en onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen. De verzendkosten naar het buitenland zijn afhankelijk van de afstand en van het gewicht van de bestelling. De prijzen zijn in euro uitgedrukt.
     
 5. De betaling van een bestelling gebeurt na ontvangst van de factuur. Deze factuur wordt samen met de bestelde producten aan de klant bezorgd (indien van toepassing). Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar binnen dertig kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn is van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 1 % per maand, te rekenen vanaf factuurdatum, met een minimum van 2 euro. Bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20 %, met een minimum van 150 euro.
     
 6. Uitgeverij Vanden Broele waarborgt dat de producten en toebehoren in goede staat geleverd worden. Elke beschadiging moet door de klant bij ontvangst vastgesteld worden, en binnen de acht dagen schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt, zo niet heeft de klant het geleverde in zijn geheel aanvaard. We verbinden ons ertoe het beschadigde exemplaar kosteloos te vervangen door een onbeschadigd exemplaar.
     
 7. Verkochte goederen blijven eigendom van Uitgeverij Vanden Broele tot volledige betaling van de facturen die erop betrekking hebben, zelfs indien zij om het even welke verandering hebben ondergaan. 
     
 8. Overeenkomstig het Wetboek van Economisch Recht, Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming, beschikt de koper, in zijn hoedanigheid van consument, over een termijn van 14 kalenderdagen, vanaf de datum van levering van de bestelling, om eventueel te melden dat hij afziet van zijn aankoop. Deze kennisgeving van herroeping kan gebeuren via e-mail, fax of aangetekende brief (cf. onze contactgegevens in artikel 1 van deze algemene voorwaarden). De terugzending van het (de) betrokken product(en) door de koper gebeurt binnen de 14 dagen na verzending van de e-mail, fax of aangetekende brief van herroeping. Uitgeverij Vanden Broele betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug na ontvangst van het (de) teruggezonden product(en), voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verkeren). De directe kosten van het terugzenden van het (de) product(en) zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering. Aanvullingen op losbladige werken worden evenwel in geen geval teruggenomen noch omgeruild.
     
 9. De looptijd van abonnementen op tijdschriften bedraagt één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens één jaar, behoudens schriftelijke opzegging ten minste één maand voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De klant blijft evenwel steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een schriftelijke opzegging. Abonnementen op vastbladige publicaties kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd. Terugzending van een geleverd vastbladig boek geldt niet als opzegging. De opzegging heeft slechts uitwerking na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de desbetreffende vastbladige publicatie en/of van de desbetreffende vastbladige boekenreeks. De klant blijft eveneens gehouden tot betaling van de publicatie(s) die nog voor zijn schriftelijke opzegging werd(en) geleverd. Abonnementen op aanvullingen bij losbladige werken kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd. Terugzending van geleverde aanvullingen geldt niet als opzegging. De opzegging heeft slechts uitwerking na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het desbetreffende losbladige werk en/ of van de desbetreffende losbladige boekenreeks. De klant blijft eveneens gehouden tot betaling van de aanvulling(en) die nog voor zijn schriftelijke opzegging werd(en) geleverd. Abonnementen op digitale producten kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, doch ten vroegste op de eerste verjaardag van het contract. De opzegging heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de daaropvolgende periode. De klant blijft aldus niettegenstaande zijn schriftelijke opzegging steeds gehouden tot betaling van de factuur die betrekking heeft op de laatst lopende periode.
     
 10. De eventuele vermelding van leveringstermijnen houdt van onzentwege geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van een schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.
     
 11. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Uitgeverij Vanden Broele krachtens onderhavige algemene voorwaarden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Uitgeverij Vanden Broele is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies of onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Uitgeverij Vanden Broele is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien onze aansprakelijkheid wordt weerhouden, zijn we er enkel toe gehouden de goederen te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs ervan terug te betalen.
     
 12. Elke verhuring of uitlening van de verkochte goederen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Uitgeverij Vanden Broele is verboden. We zullen slechts toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de klant aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Indien de klant verkochte goederen verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Uitgeverij Vanden Broele, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 250 euro per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van Uitgeverij Vanden Broele om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.
     
 13. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de verkochte goederen en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de verkochte goederen en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Uitgeverij Vanden Broele.
     
 14. Tenzij anders vermeld, worden de goederen geacht te zijn geleverd op de datum van verzending. De poststempel geldt ter zake als bewijs.
     
 15. Alle geschillen die tussen Uitgeverij Vanden Broele en de klant ontstaan, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbanken te Brugge. Alle contracten worden beheerst door het Belgische recht.

Contact
 

Hebt u vragen of opmerkingen over de bepalingen op deze webpagina?
Uitgeverij Vanden Broele is steeds bereikbaar via volgende contactgegevens:

Uitgeverij Vanden Broele
Stationslaan 23, 8200 Brugge
T. 050 64 28 00 | F. 050 64 28 08
contact@vandenbroele.be
Ondernemingsnummer: 0451.355.351 RPR Brugge
Driven by sustainability

De aanstekelijkheid van duurzaamheid

Duurzaamheidsverslag 2016

Lees meer
GDPR

De GDPR-wetgeving

Vanden Broele engageert zich

Lees meer
Over Uitgeverij Vanden Broele

Wij bieden sinds 1957 kennis op maat van overheden, advocaten, magistraten en bedrijven. Een naadloze vertaalslag van de theorie naar de praktijk vormt daarbij steeds het uitgangspunt. Om onze klanten optimaal te bedienen, breken we al jaren uit het vakje van het "traditionele uitgeven".

Historiek Contact Stageplaatsen Partners Duurzaamheid

Onze Websites

De kennis en informatie die wij aanbieden, is heel divers. Verschillende toegangspoorten leiden u gelukkig meteen naar wat u zoekt. Hier vindt u een overzicht van al onze websites.

Websites

Onze imprints

Verschillende uitgaven en diensten van Uitgeverij Vanden Broele varen onder hun eigen vlag. Meer uitleg over deze specifieke merken - of imprints vindt u hier.

Vanden Broele Academics

Uitgeverij Vanden Broele NV – Stationslaan 23, 8200 Brugge – t. 050 64 28 00 – f. 050 64 28 08 – uitgeverij@vandenbroele.be
© 2001-2018 Vanden BroeleLegal disclaimerContact