Legal

Disclaimer | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Contact 

Disclaimer

Deze voorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van de website https://www.uitgeverij.vandenbroele.be

https://www.uitgeverij.vandenbroele.be is een website van Uitgeverij Vanden Broele NV, met maatschappelijke zetel te Stationslaan 23, 8200 Brugge (België) met ondernemersnummer 0451.355.351, BTW BE 0451.355.351, contact@vandenbroele.be, T. +32 50 64 28 00.

Via de website wordt u algemene informatie verstrekt, die evenwel niet mag worden beschouwd als specifiek advies. Hoewel grote zorg werd besteed aan de ontwikkeling van de inhoud van de website, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie volledig en accuraat is.

Wanneer u via deze website producten of diensten bestelt, dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op deze bestelling(en).

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Door de toegang tot en het gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden. Het is aanbevolen om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen voor aanpassingen en bijwerkingen.

In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Uitgeverij Vanden Broele per schadeverwekkend feit beperkt zijn tot 500 euro. Uitgeverij Vanden Broele is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge (België).

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.
   

Privacyverklaring

U kunt de website Uitgeverij Vanden Broele bezoeken zonder ons persoonsgegevens te verstrekken. We verzamelen echter wel beperkte, anonieme statistische gegevens met betrekking tot het algemeen gebruik van onze website (bv. het aantal bezoekers, dataverkeer, …).

De grondslag voor deze verwerking is ons legitiem belang, nl. de vrijheid van ondernemen.

Uw gegevens worden bewaard voor een termijn van 5 jaar na uw laatste contact met ons.

Indien u contact opneemt via het contactformulier op de website, dan bent u verplicht om uw naam en uw e-mailadres te verstrekken. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om met u in contact te treden.

Indien u een bestelling plaatst, dan verwerken wij uw gegevens in de context van klantenbeheer en de uitvoering van uw bestelling (contractuele noodzaak), evenals voor doeleinden van direct marketing (legitiem belang, nl. de vrijheid van ondernemen).

Uw klantengegevens en bestelgegevens worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar na het einde van de klantenrelatie.

U heeft het recht, onder de wettelijke voorwaarden, op:

 • toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om er een kopie van te verkrijgen; 
 • verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn; 
 • het wissen van uw persoonsgegevens en om de beperking van de verwerking ervan te bekomen (“recht op vergetelheid”);
 • indien de wettelijke basis de toestemming is, het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
 • verzet tegen een verwerking voor doeleinden van direct marketing en het recht om u te verzetten tegen een verwerking op basis van redenen eigen aan uw specifieke situatie;
 • gegevensoverdraagbaarheid, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op contractuele noodzaak.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in België gaat het sinds 25 mei 2018 om de Gegevensbeschermingsautoriteit). 

Om deze rechten uit te oefenen dient u de voorwaarden bepaald in de AVG na te leven. Als alternatief, voor de vergemakkelijking van de uitoefening van uw rechten, kan u steeds contact met ons opnemen op bovenstaand adres.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met: Kinamo en Combell (hosting bedrijven).

Indien u vragen heeft met betrekking tot onze privacyverklaring, dan kan u steeds contact opnemen via e-mail: contact@vandenbroele.be.

De functionaris voor de gegevensbescherming van Uitgeverij Vanden Broele kan gecontacteerd worden via e-mail op dpo@vandenbroele.be.

Cookies

De website https://www.uitgeverij.vandenbroele.be gebruikt volgende cookies: 

 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Cookie voor uw taalkeuze

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw toestel. Indien u meer informatie wenst over de verschillende soorten cookies, raden we u aan om het artikel over cookies op Wikipedia te lezen.
   

Algemene voorwaarden


1. Algemeen

 1. Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van producten en het verlenen van diensten door Uitgeverij Vanden Broele NV, Stationslaan 23, 8200 Brugge (RPR Brugge – 0451.355.351 – BTW BE 0451.355.351) (“Uitgeverij Vanden Broele”) worden beheerst door de hieronder vermelde algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”).
     
 2. Voor specifieke diensten of producten kunnen bijzondere voorwaarden (“Bijzondere voorwaarden”) van toepassing zijn. De bijzondere voorwaarden hebben telkens betrekking op een specifieke dienst of een specifiek product. Bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.
     
 3. Wijzigingen aan en/of afwijkingen ten opzichte van de bijzondere voorwaarden en/of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze opgenomen zijn in de offerte uitgaand van Uitgeverij Vanden Broele of het voorwerp uitmaken van een schriftelijk akkoord tussen de klant (“Klant”) en Uitgeverij Vanden Broele.
     
 4. De algemene en/of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, zelfs indien deze bepalingen stellen dat zij als enige gelden.
     
 5. Uitgeverij Vanden Broele en de Klant kunnen individueel “Partij” en gezamenlijk “Partijen” worden genoemd.
     

2. Opmaak offertes

 1. Tenzij andersluidend beding op de offerte, heeft een offerte een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.
     

3. Producten en diensten – Rechten en plichten van de Partijen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de algemene voorwaarden of in de offerte zijn de verbintenissen van Uitgeverij Vanden Broele middelenverbintenissen. Uitgeverij Vanden Broele zal zich steeds als goede huisvader gedragen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
      
 2. De eventuele ingeschatte einddatum waarop een opdracht wordt opgeleverd, wordt bij wijze van inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend.
     
 3. Uitgeverij Vanden Broele garandeert over de vereiste knowhow en ervaring te beschikken om de uitvoering van de diensten te verzekeren. Uitgeverij Vanden Broele zal enkel medewerkers toewijzen aan de uitvoering van de diensten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om de diensten correct uit te voeren.
     
 4. Abonnementsproducten en -diensten
     
  1. De hieronder vermelde bepalingen omschrijven de verschillende bestellingen die de Klant bij Uitgeverij Vanden Broele kan plaatsen.
      
  2. Boeken (los- en vastbladig)
      
   1. Bij de bestelling van een boek kan de Klant een abonnement op een boekenreeks bestellen. In dat geval bestelt de Klant het betreffende boek, evenals de toekomstige boeken die in de betreffende reeks zullen verschijnen.
       
   2. De Klant kan zijn abonnement op een boekenreeks op elk ogenblik schriftelijk opzeggen overeenkomstig artikel 3.6 van deze algemene voorwaarden. De opzegging gaat in na het verschijnen van het volgende boek in de reeks, d.w.z. de Klant zal na opzegging het eerstvolgend uitgegeven boek van de reeks nog steeds ontvangen en dienen te betalen.
       
   3. Bij bestelling van losbladige uitgaven worden aanvullingen van de uitgave automatisch opgestuurd en verrekend aan de op het ogenblik van verschijnen geldende paginaprijs.
       
  3. Tijdschriften
      
   1. De Klant die een abonnement op een tijdschrift bestelt, bestelt alle afleveringen van dat tijdschrift in de betreffende jaargang.
       
   2. Een abonnement op een tijdschrift wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de volgende jaargang, behoudens opzeg uiterlijk één (1) maand voor het einde van de lopende jaargang, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.6 van de algemene voorwaarden.
       
   3. De Klant ontvangt per jaargang op voorhand een factuur.
       
  4. Online databanken en software
      
   1. De Klant die een abonnement op een online databank of software bestelt, bestelt een gebruiksrecht voor een welbepaalde periode (3 maanden, 6 maanden of 1 jaar).
       
   2. Een abonnement op een online databank of een software wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode als de initieel bestelde periode, behoudens opzeg uiterlijk één (1) maand voor het einde van de lopende periode, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.6 van de algemene voorwaarden.
       
   3. De Klant ontvangt per periode op voorhand een factuur.
       
  5. Advertenties
       
   1. De Klant kan de plaatsing van advertenties gedurende een welbepaalde periode (3 maanden, 6 maanden of 1 jaar) of voor een bepaalde jaargang bestellen.
       
   2. Een abonnement voor de plaatsing van advertenties wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode als de initieel bestelde periode, dan wel voor de volgende jaargang, behoudens opzeg uiterlijk één (1) maand voor het einde van de lopende periode c.q. de lopende jaargang, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.6 van de algemene voorwaarden.
       
   3. De Klant ontvangt per periode c.q. jaargang, op voorhand een factuur.
       
 5. Niet-abonnementsproducten en -diensten
     
  1. Boeken (los- en vastbladig)
      
   1. De bestelling van de Klant is definitief en onherroepelijk.
       
  2. Opleidingen
      
   1. De bestelling van deelname aan een opleiding geldt voor een bepaalde datum en een bepaalde locatie.
       
   2. De Klant kan de deelname aan een opleiding annuleren of, in de mate van het mogelijke, verplaatsen, door een schriftelijke kennisgeving overeenkomstig artikel 3.6 van de algemene voorwaarden. De annulatie of de verplaatsing (bv. een andere datum of locatie) is kosteloos indien zij gebeurt uiterlijk zeven (7) dagen voor de datum waarop de opleiding plaatsvindt. Bij annulatie binnen een termijn van zeven (7) dagen voor de datum waarop de opleiding plaatsvindt of indien de Klant niet deelneemt aan de opleiding, blijft het volledige bedrag van de opleiding verschuldigd. De Klant kan zich steeds zonder bijkomende kosten laten vervangen door een andere deelnemer binnen zijn organisatie.
       
   3. Uitgeverij Vanden Broele is gerechtigd een opleiding te annuleren zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn tot zeven (7) dagen voor de datum waarop de opleiding plaatsvindt.
       
  3. Advertenties
      
   1. De Klant kan de éénmalige plaatsing van een advertentie bestellen. De bestelling van de Klant is definitief en onherroepelijk.
       
  4. Consultancy
       
   1. De Klant kan extra bijstand vragen van Uitgeverij Vanden Broele met betrekking tot de technische installatie van het product. De bestelling van de Klant is definitief en onherroepelijk.
       
  5. Digitaliseren van aktes Burgerlijke Stand
      
   1. De bestelling van de Klant is definitief en onherroepelijk.
       
 6. Opzegging
     
  1. De opzegging van abonnementen gebeurt per e-mail naar admin@vandenbroele.be.
       
  2. De annulering van deelname aan opleidingen of het verzoek tot verplaatsing van deelname gebeurt per e-mail naar opleidingen@vandenbroele.be.
      
 7. Specifieke clausules voor Klanten die de hoedanigheid van consument hebben
     
  1. De onderstaande clausules zijn uitsluitend van toepassing op Klanten die de hoedanigheid van consument hebben.
       
  2. Algemeen
       
   1. In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in artikel 3.1 en 3.2 vindt de levering plaats uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na het plaatsen van de bestelling, tenzij anders overeengekomen of tenzij dit anders werd aangeduid bij het bestelproces.
       
   2. De door Uitgeverij Vanden Broele geleverde goederen zijn onderworpen aan de wettelijke waarborg van conformiteit overeenkomstig artikel 1649bis B.W. e.v.
       
  3. Herroepingsrecht
      
   1. Bij overeenkomsten op afstand beschikt de Klant die de hoedanigheid van consument heeft over het recht, gedurende een termijn van 14 dagen, om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen. Voormelde termijn verstrijkt 14 dagen na: (a) voor dienstenovereenkomsten, de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten en (b) voor verkoopovereenkomsten, de dag waarop de Klant de goederen in ontvangst neemt.
       
   2. In geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, dan zal hij de goederen uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen aan Uitgeverij Vanden Broele terugzenden. De Klant draagt de kosten van het terugzenden van de goederen.
       
   3. De uitoefening van het herroepingsrecht kan, behoudens de andere mogelijkheden voorzien bij wet, eveneens worden uitgeoefend door een kennisgeving aan admin@vandenbroele.be.
       
   4. De Klant beschikt niet over een herroepingsrecht bij dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst, als de Klant voorafgaand uitdrukkelijk instemde met de uitvoering en erkende het herroepingsrecht in dat geval te verliezen.
        
   5. De Klant beschikt niet over een herroepingsrecht voor overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de Klant voorafgaand uitdrukkelijk instemde met de aanvang van de uitvoering en erkende het herroepingsrecht in dat geval te verliezen.
       

4. Prijs en betaling

 1. Uitgeverij Vanden Broele zal de producten en diensten factureren overeenkomstig de modaliteiten vermeld in de bijzondere voorwaarden, dan wel de algemene voorwaarden. Indien deze voorwaarden geen vermeldingen bevatten, dan worden de producten en diensten vooraf gefactureerd.
     
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn alle door Uitgeverij Vanden Broele vermelde prijzen in euro, inclusief btw en andere belastingen en heffingen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvat de prijs eveneens de verzendingskosten voor verzendingen binnen België. Verzendingen naar het buitenland zijn nooit inbegrepen in de prijs. Uitgeverij Vanden Broele zal de prijs van verzendingen naar het buitenland afzonderlijk meedelen. Alle kosten in verband met de producten en diensten die niet in de prijs zijn inbegrepen, worden door de Klant betaald.
     
 3. Alle prijzen en vergoedingen van producten en diensten met een duurtijd van meer dan 1 jaar worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.
     
 4. Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling door de Klant heeft Uitgeverij Vanden Broele, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest overeenkomstig (a) de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van betalingsachterstand in commerciële transacties indien de Klant niet de hoedanigheid van consument heeft of (b) de wettelijke interestvoet indien de Klant de hoedanigheid van consument heeft, evenals op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het openstaande bedrag met een minimum van 75 euro. Voor elke aanmaning die per post wordt verstuurd, is een vergoeding van 7,5 euro verschuldigd.
     
 5. Elke klacht betreffende een factuur moet binnen tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur door middel van een aangetekend schrijven aan Uitgeverij Vanden Broele worden bezorgd. Na deze periode wordt geen rekening meer gehouden met enige claim hieromtrent. Een klacht kan in geen geval de opschorting van de betaling rechtvaardigen.
     
 6. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens de Klant.
     
 7. Bij niet-betaling van een factuur heeft Uitgeverij Vanden Broele het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten.
     

5. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Uitgeverij Vanden Broele is beperkt, per opdracht, tot maximaal het laagste van de volgende bedragen: (a) een bedrag gelijk aan de bedragen betaald door de Klant aan Uitgeverij Vanden Broele voor de betreffende opdracht of (b) 5.000 euro.
     
 2. Uitgeverij Vanden Broele is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse of gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van goodwill, verlies van een kans, verlies of beschadiging van gegevens, ... 
     
 3. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van fraude, opzettelijke fout of lichamelijke letsel en overlijden veroorzaakt door de fout van een Partij.
     

6. Intellectuele eigendom

 1. Uitgeverij Vanden Broele blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle door haar geleverde producten en resultaten van diensten (in voorkomend geval, met inbegrip van de broncode daarvan), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
      
 2. Indien Uitgeverij Vanden Broele materialen van derden levert aan de Klant, dan verkrijgt de Klant hierop een gebruiksrecht in overeenstemming met de licentie die van toepassing is op dergelijk materiaal.
     

7. Vertrouwelijkheid

 1. De Partijen verbinden er zich toe om alle vertrouwelijke informatie van de andere Partij vertrouwelijk te behandelen en ze niet aan derden mee te delen, tenzij voor zover nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en op voorwaarde dat deze derden verbonden worden tot vertrouwelijkheidsverplichtingen die substantieel gelijkwaardig zijn aan deze vervat in deze algemene voorwaarden. De Partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal deze enkel gebruiken in de context van de opdracht.
     

8. Algemene bepalingen

 1. De geldigheid van de bijzondere voorwaarden, de algemene voorwaarden of de offerte wordt niet aangetast door de nietigheid van een of meerdere van hun clausules. De Partijen verbinden er zich toe, de clausule die nietig wordt verklaard, te vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk de economische bedoeling benadert van de nietig verklaarde clausule.
     
 2. Het niet-opeisen van een recht of het niet-toepassen van een sanctie door een van de Partijen houdt geenszins een afstand van recht in.
     
 3. De titels zijn louter informatief en strekken niet tot interpretatie.
     
 4. Uitgeverij Vanden Broele is gerechtigd de overeenkomst als referentie te gebruiken.
     
 5. Uitgeverij Vanden Broele mag haar rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst, zonder voorafgaandelijke toestemming van de Klant overdragen. Uitgeverij Vanden Broele mag zonder voorafgaandelijke toestemming van de Klant onderaannemers aanstellen voor de uitvoering van de diensten, met dien verstande evenwel dat Uitgeverij Vanden Broele volledig aansprakelijk blijft voor de uitvoering van de diensten door deze onderaannemers.
     
 6. Geen der Partijen is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de niet-nakoming of de vertraging bij de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit overmacht, waaronder oorlog, oproer, terrorisme, aanslagen, staking, sociale conflicten, ongevallen, brand, overstromingen en telecommunicatiestoringen. De Partijen zullen te goeder trouw overleggen op welke wijze zij de gevolgen van overmacht zullen opvangen.
      

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. De algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
     
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot de overeenkomst zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge. Voor consumenten blijven de bepalingen van artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W. onverkort gelden.
     
 3. De consument kan steeds een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze webpagina? Uitgeverij Vanden Broele is steeds bereikbaar via volgende contactgegevens:

Uitgeverij Vanden Broele
Stationslaan 23, 8200 Brugge
T. 050 64 28 00 | F. 050 64 28 08
contact@vandenbroele.be


Driven by sustainability

De aanstekelijkheid van duurzaamheid

Duurzaamheidsverslag 2016

Lees meer
GDPR

De GDPR-wetgeving

Vanden Broele engageert zich

Lees meer
Over Uitgeverij Vanden Broele

Wij bieden sinds 1957 kennis op maat van overheden, advocaten, magistraten en bedrijven. Een naadloze vertaalslag van de theorie naar de praktijk vormt daarbij steeds het uitgangspunt. Om onze klanten optimaal te bedienen, breken we al jaren uit het vakje van het "traditionele uitgeven".

Historiek Contact Stageplaatsen Partners Duurzaamheid

Onze Websites

De kennis en informatie die wij aanbieden, is heel divers. Verschillende toegangspoorten leiden u gelukkig meteen naar wat u zoekt. Hier vindt u een overzicht van al onze websites.

Websites

Onze imprints

Verschillende uitgaven en diensten van Uitgeverij Vanden Broele varen onder hun eigen vlag. Meer uitleg over deze specifieke merken - of imprints vindt u hier.

Vanden Broele Academics

Uitgeverij Vanden Broele NV – Stationslaan 23, 8200 Brugge – t. 050 64 28 00 – f. 050 64 28 08 – contact@vandenbroele.be
© 2001-2018 Vanden BroeleLegalContact