Voortgezette praktijkopleiding tucht - Topics uit de tuchtwet

23 april 2019 - Leuven

Toelichting

In de voortgezette praktijkopleiding diept Kris Croonen bepaalde punten uit de basisopleiding, met name het vooronderzoek en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur binnen de tuchtprocedure, verder uit.

Daarnaast gaat ze ook in op de voorlopige schorsing als ordemaatregel.

Tenslotte behandelt ze enkele markante uitspraken van de Raad van State.

Ze gaat hierbij zeer interactief te werk, zodat u op een heel praktische manier handvatten aangereikt krijgt voor de opstart en het correct verloop van de tuchtprocedure met het oog op het bekomen van een gunstig eindresultaat. Hierbij wordt niet alleen verwezen naar recente rechtspraak van de Raad van State maar tevens naar het nieuwe ontwerp van de tuchtwet.

Programma

08.30 u. Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u. Het vooronderzoek
Wanneer gaat u best over tot een voorafgaand onderzoek? Wie kan als voorafgaand onderzoeker worden aangeduid en hoe gebeurt de aanduiding? Waar situeert zich het vooronderzoek t.o.v. de tuchtprocedure? Wat zijn de do’s en don’ts voor het voeren van een degelijk en goed vooronderzoek?

10.45 u. Pauze

11.00 u. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het kader van het tuchtrecht
Het is de overheid die de feiten moet concretiseren, bewijzen, appreciëren, motiveren en bestraffen binnen haar discretionaire bevoegdheid. Dit alles binnen het kader van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur én de beperkingen eigen aan het administratief onderzoek.

12.30 u. Lunch

13.30 u. Voorlopige schorsing bij ordemaatregel
De voorlopige schorsing bij ordemaatregel is de enige ordemaatregel die bij wet expliciet en uitvoerig werd geregeld. Niettegenstaande is de toepassing ervan nog altijd onduidelijk, moet de maatregel dubbel worden gemotiveerd of kan zij verlengd worden. Deze verlenging zorgt dan weer voor discussie en er is vaak onwetendheid of betwisting over de verrekening van de genomen maatregel op het einde van de tuchtrechtelijke procedure.

15.00 u. Pauze

15.00 u. Markante rechtspraak van de Raad van State
De toepassing van de tuchtreglementering is een evolutief gegeven, niet in het minst omwille van de interpretaties en soms wijzigende visie van de Raad van State. Kris Croonen brengt in dit laatste deel nog enkele markante arresten onder de aandacht waarvan de inhoud u bijkomende houvast zal bieden bij het voeren van de eigen tuchtprocedures.

16.00 u. Vragenronde

16.30 u. Einde

Het hierboven beschreven programma kan nog gewijzigd worden in functie van de evolutie van de goedkeuring van de nieuwe tuchtwet.

Spreker(s) :

Kris Croonen is licentiaat rechten, master in overheidmanagement en klachtenmanagement. Als ambtenaar werkt zij bij politiezone CARMA als juridisch adviseur/secretaris. Tevens is zij een vaste waarde binnen overkoepelende provinciale en Vlaamse overleg- en adviesorganen en was ze gewezen bijzitter van de tuchtraad. Zij is vaste auteur bij Vanden Broele voor de uitgaven rond het tuchtstatuut van politie.

Algemene info :

Datum

dinsdag 23 april 2019

Locatie

Park Inn Leuven
Martelarenlaan 36
3010 Leuven

Praktische Info

Duur?
Van 09.00 u. tot 16.30 u. Onthaal vanaf 08.30 u.

Voor wie?
Korpschefs, (hoofd)commissarissen, voorafgaand onderzoekers, HRM- verantwoordelijken, intern toezicht, kwaliteitscontrole, adviseurs, advocaten, …

Erkenning
Erkend voor 8 uur permanente vorming door ANPA. Nummer AC6916.

Prijs/Prijzen :

Wie Bedrag Incl. BTW
Per deelnemer € 199,00

Inclusief ontvangstkoffie, koffiepauzes, lunch en documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.

De inschrijvingsdatum is reeds verstreken.